ALV uitnodiging en agenda

geplaatst in: Bestuur, Nieuws | 0

Hierbij nodigt het bestuur van de korfbalvereniging Vitesse alle leden, ereleden en erevoorzitter uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vindt plaats op woensdag 18 oktober 2017 aanvang 20.00 uur, in onze clubaccommodatie “Op Dreef”.

De notulen van de ALV d.d. 23 november 2016 kunnen worden opgevraagd bij de secretaris (secretaris@vitessebeilen.nl) en kunnen worden ingezien in de kantine op 18 oktober vanaf 19:00 uur, ook de balans en staat van baten en lasten ligt dan ter inzage klaar.

 

AGENDA

1. Opening Voorzitter: Herman Koobs

2. Mededelingen en ingekomen stukken (Secretaris: Janny van Houten)

3. Notulen ALV d.d. 23 november 2016 pagina 2 t/m 6

4. Jaarverslag bestuur over 2016/2017* pagina 6 t/m7

5. Jaarverslag commissies en wedstrijdzaken:*

  5.1 Technische commissie pagina 7 t/m 8

  5.2 Wedstrijdsecretariaat veld en zaal pagina 9

  5.3 Schoolkorfbalcommissie pagina 9 t/m 10

  5.4 Activiteitencommissie pagina 10 t/m 11

6. Bespreking gevoerde beleid bestuur, commissies en werkgroepen over 2016/2017.

  (Vragen over het gevoerde beleid kunnen voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris.)

7. Goedkeuring financieel verslag KV Vitesse 2016/2017. Penningmeester: Anita Sattler

  7.1 Balans en staat van baten en lasten KV Vitesse 2016/2017

  7.2 Verslag kascommissie KV Vitesse 2016/2017 Rolf Kerkhove en Marjan Oosta

PAUZE; koffie en thee worden u aangeboden door de vereniging

8. Bestuursverkiezing

  Aftredend en niet herkiesbaar: Janny van Houten

9. Contributie KV Vitesse

10. Benoeming leden kascommissie

11. Vaststellen van de begroting KV Vitesse 2017/2018

12. Rondvraag / Sluiting

* redactioneel commentaar dient voor de vergadering van de ALV schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.

N.B. Een ALV is rechtsgeldig indien 1/10 deel van de stemgerechtigde leden bij de opening van de vergadering aanwezig is. Stemgerechtigd zijn gewonen leden (zij die op 1 juli 2017 15 jaar en ouder zijn), ereleden en leden van verdienste.

Tot uiterlijk één dag vóór aanvang van de ALV kunnen zich tegenkandidaten (agendapunt 8) bij het bestuur aanmelden. Deze dienen gesteund te worden door ten minste vijf stemgerechtigde leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk plaats te vinden en vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele verkiezing aanvaard. De schriftelijke stukken behorend bij de financiële agendapunten 7 en 11 liggen één uur voor de aanvang van de vergadering in onze clubaccommodatie voor leden ter inzage. Genoemde stukken mogen niet worden meegenomen.